Minggu, 07 Desember 2014

Menyadari Tanda-tanda Kebesaran Allah


Sebagai manusia, kita semua wajib menggunakan panca indra kita untuk mengetahui ayat-ayat Allah SWT. Apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar, apa saja yang kita rasakan merupakan ayat yang menjadikan diri kita mengenal mgingat Allah SWT.

Allah berfirman dalam Q.S. ('Āli `Imrān):7 - Dialah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.

Allah menyayangi manusia melalui ayat-ayat Nya yang diberikan setiap detik. Sebagai contoh manusia merasakan lapar, dahaha, mengantuk, dan lain-lain. Jika manusia menyadari bahwa itu adalah ayat-ayat Allah SWT maka dia akan bisa memikirkannya.


Allah berfirman dalam Q.S. (Al-'An`ām):1 - Segala puji bagi Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan mengadakan gelap dan terang, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.

Melalui ayat-ayat Allah SWT itulah manusia akan mengolah dan mencernanya melalui akal pikirannya sehingga manusia menyadari hakikat dirinya sebagai seorang hamba.

Melalui ayat-ayat Allah SWT itulah kita semua bisa menyadari betapa Maha Besar Allah SWT. Maka dari itu kita semua sebagai hamba wajib hanya beribadah kepada Allah SWT. 

0 komentar:

Posting Komentar

 

Terpopuler

Terpopuler Bulan Ini

Terpopuler Minggu Ini